Temel İngilizce Bölümü daha sistemli ve verimli çalışabilmek amacıyla;
1- Program Hazırlama ve Uygulama Birimi;
2- Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi;
3- Ölçme ve Değerlendirme Birimi;
4- Mesleki Gelişim Birimi
     olmak üzere 4 temel birimden oluşmaktadır.

Program Hazırlama ve Uygulama Birimi;

YADYO Temel İngilizce Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren "Program Hazırlama ve Uygulama Birimi" eğitim dönemi içinde kullanılacak ana ve yardımcı kaynakların belirlenmesi ve bunlar üzerinden amaçlarımıza uygun bir şekilde öğretim programlarının oluşturulmasını sağlar. Ayrıca akademik yıl süresince bu programların ne derece başarılı yerine getirildiğini düzenli aralıklarla takip eder ve gerekli durumlarda önleyici ve düzenleyici adımlar atar.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi;

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYO) bünyesinde yer alan Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, dil öğretimini daha etkili hale getirmek için uygun eğitim materyalleri hazırlamakla sorumludur. Program Hazırlama ve Uygulama Birimi tarafından hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri dikkate alarak öğrencilerin ve yüksekokulun gereksinimleri doğrultusunda seviyelere uygun ders materyalleri hazırlar.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, akademik yıl içinde yararlanılacak ders kitapları ve ders materyallerini belirler, ders kitaplarına katkıda bulunacak ve kurların paralelliğini sağlayacak destek materyaller hazırlar. Bununla birlikte, öğrencilere sınıf dışında yüksekokulun bireysel erişim birimlerinde ulaşabilecekleri tamamlayıcı materyal sunar.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, dil gelişimlerine katkıda bulunacak materyallerin yanı sıra sosyal, kültürel ve akademik bilgilerini zenginleştirecek materyallerin kullanılmasına özen gösterir.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, YADYO’da sunulan dil eğitiminin verimliliğini sürekli hale getirmek için, “Program Hazırlama ve Uygulama”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Proje ve Araştırma, Geliştirme, Uygulama” birimleri ile işbirliği içerisinde çalışır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi;

Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) bünyesinde bulunan Ölçme ve Değerlendirme Birimi, hazırlık programlarında uygulanan sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Dönem içerisinde ve dönem sonunda uygulanan sınavlar belirlenen öğrenim çıktılarına uygun şekilde hazırlanır. Sınavlar, öğrencilerin motivasyon ve konsantrasyonunu etkilemeyecek şekilde düzenlenmiş sınıflarda uygulanır. Uygulanan sınav sonuçlarından elde edilen verilerin analizi, sonuçların raporlaştırılması ve kayıtların tutulması da Ölçme ve Değerlendirme Biriminin sorumlulukları arasındadır.  Uygulanan sınav sorularının değerlendirilmesi sonucunda eğitim-öğretime yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, YADYO’da sunulan eğitimin kalitesini sürekli olarak arttırmak için “Program Hazırlama ve Uygulama”, “Materyal Hazırlama ve Geliştirme”, “Mesleki Gelişim” birimleri ile işbirliği içinde çalışır.

Proje, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Birimi;

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYO) bünyesinde faaliyet gösteren “Proje, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Birimi”, öncelikli olarak yabancı dil eğitiminde kalitenin artırılmasını ve sürekliliğini hedefler. Temel İngilizce Bölümünde eğitim alan öğrenciler için bölümleri hakkında düzenli bilgilendirme toplantıları ve ders-dışı aktiviteler düzenler. Aynı zamanda öğretim üyelerinin profesyonel gelişimi için projeler tasarlar. Bu bağlamda, ülke genelinde yapılan ilgili konferans, bilgi şöleni, kurultay ve eğitimleri takip eder ve gerekli görülmesi halinde katılım için koordinasyonu sağlar. Yabancı dil, öğretimi ve öğrenimi konusunda çeşitli kuruluşlarla (AB, TÜBİTAK, Çukurova Kalkınma Ajansı… vb.) birlikte projeler hazırlamak da bu birimin görevlerinden biridir.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, YADYO’da sunulan eğitimin kalitesini sürekli olarak arttırmak için “Program Hazırlama ve Uygulama”, “Materyal Hazırlama ve Geliştirme”, “Mesleki Gelişim” birimleri ile işbirliği içinde çalışır.

Dinleme ve Konuşma Birimi

Dinleme ve Konuşma Biriminin temel amacı öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini en iyi şekilde kazanmalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda birim, eğitim süresince kullanılacak olan kitap seçiminden, dinleme ve konuşma derslerinin yıllık ve haftalık müfredatını oluşturulmasından, ders materyallerinin tasarlanmasından ve sınavlarda dinleme ve konuşma bölümlerinin hazırlanmasından sorumludur. Diğer birimlerle işbirliği içinde çalışmakta olan birim, dinleme ve konuşma öğretim görevlileri ile derslerin işlenişi ve geliştirilmesi ile ilgili düzenli toplantılar gerçekleştirir. Aynı zamanda, Okuma ve Yazma Birimi ve Temel İngilizce Birimleri ile derslerin uyumluluğunu sağlamak adına düzenli görüşmeler sağlar. Diğer birimlerle olduğu gibi, Sınav Hazırlama ve Uygulama Birimi ile de sınavların dinleme ve konuşma bölümlerinin planlanmasıyla ilgili iş birliği içinde çalışmaktadır.

Okuma ve Yazma Birimi

Dinleme ve Konuşma Birimi öğrencilerin İngilizce okuma ve yazma becerilerini bölümlerde alacakları eğitimlerine en iyi katkıyı sağlayacak şekilde kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda birim, eğitim süresince kullanılacak olan kitap ve ek materyallerin seçiminden, okuma ve yazma derslerinin yıllık ve haftalık müfredatını oluşturulmasından, okuma ve yazma dersleri ile ilgili ödevlerin verilmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur. Derslerin ilerleyişi ile ilgili okuma ve yazma derslerine giren öğretim görevlileri ile geri bildirim almak ve dersin gelişimini sağlamak amacıyla düzenli olarak toplantı yapar. İşbirlikçi bir yapıya sahip olan birim, ders materyalleri tasarlamak veya gözden geçirmek amacıyla diğer birim koordinatörleri ile düzenli görüşmeler sağlar. Diğer birimlerle olduğu gibi, Sınav Hazırlama ve Uygulama Birimi ile de sınavların okuma ve yazma bölümlerinin planlanması ve değerlendirilmesiyle ilgili iş birliği içinde çalışmaktadır.

Temel İngilizce Birimi

Temel İngilizce Birimi, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma berileri ile paralel olarak kazanmaları hedeflenen İngilizce dilbilgisini en iyi şekilde kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, eğitim öğretim süresince okutulacak ders kitaplarının ve materyallerin seçiminden ve yıllık ve haftalık müfredatın oluşturulmasından sorumludur. Temel İngilizce derslerinin işlenişi, ilerleyişi ve geliştirilmesi ile ilgili öğretim görevlileri ve diğer birimlerle iş birliği içinde çalışmaktadır.