Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu İç Kontrol Sistemi

Kurumumuzun yönetimi ve personeli tarafından, kurumsal hedeflere ulaşmada koordinasyonu güvence altına alan bütünleşik bir süreçtir.

Bu sistem, yönetimsel ve idari süreçleri, kurumsal stratejileri ve kurumsal faaliyetlerin kontrol mekanizmasını ifade etmektedir. Kontrol süreci kurumumuzun yapısına ve benimsenen yönetim felsefesine göre koordine edilmektedir.

Amaçlar;

Yürürlükteki mevzuatlarla uyumun sağlanması

Kurumsal faaliyetlerin etkin ve verimli olmasının sağlanması

Kurumsal varlıkların güvence altına alınması

Kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedeflerinin belirlenmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi

Kurumla ilgili mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesine olanak sağlanması

Sistemin Yasal Dayanakları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

1.Kontrol ortamı standartları

Etik değerler ve dürüstlük

Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

Personelin yeterliliği ve performansı

Yetki devri

2.Risk değerlendirme standartları

Planlama ve programlama

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

3.Kontrol faaliyetleri standartları

Kontrol stratejileri ve yöntemleri

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

Görevler ayrılığı

Hiyerarşik kontroller

Faaliyetlerin sürekliliği

Bilgi sistemleri kontrolleri

4. Bilgi ve iletişim standartları

Bilgi ve iletişim

Raporlama

Kayıt ve dosyalama sistemi

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

5. İzleme standartları

İç kontrolün değerlendirilmesi

İç denetim

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.

Sistemde Rol ve Sorumluluklar

Sistemin kurumsal olarak işleyişinde en önemli rol ve sorumluluk yönetime verilmiştir. İç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturması idarecilerden beklenmektedir.

Kurumdaki tüm personel görevlerini yerine getirirken birim ve kurum hedeflerini dikkate alır. Bu açıdan kurumun tüm personelleri iç kontrol sisteminin birer parçasıdır ve bu bilinçle hareket eder.

İç Kontrol Sistemi Görev Tanımları

Yüksekokul Müdürü

Yabancı Diller Yüksekokulunun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından sorumludur.

2547 Sayılı Yasanın 20. maddesine göre ise:

Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, yüksekokulun bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak müdürün görevleri arasında sayılabilir.